Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ръководството на „БОЯНА ПАРК СОФИЯ” ЕАД се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на “правата и свободите” на лицата,  чиито лични данни „БОЯНА ПАРК СОФИЯ” ЕАД  събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Регламентът (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.

„БОЯНА ПАРК СОФИЯ” ЕАД е администратор на данни и обработващ данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

Ръководството и всички  членове на управителните или надзорните  органи на „БОЯНА ПАРК СОФИЯ” ЕАД  са отговорни за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на информация в „БОЯНА ПАРК СОФИЯ” ЕАД.

Цели за обработка на личните данни

Вашите лични данни се обработват във връзка с дейностите, които „БОЯНА ПАРК СОФИЯ” ЕАД  извършва:

  • Изготвяне на договори и анекси за наем на гробно място и/или урнова ниша;
  • Изготвяне на декларации и други съпътстващи основните и допълнителни траурни услуги, както са описани тук и предоставяни от „БОЯНА ПАРК СОФИЯ” ЕАД, документи.

Правно основание за обработка

Обработва данните във връзка с упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора на основание Търговския закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за счетоводството, Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община, Наредба №2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.

Категории получатели на лични данни

Получатели на лични данни са физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни.

Срок, за който ще се съхраняват вашите лични данни

Лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото се изисква от нас :

  • за да спазим нормативната уредба и изисквания, включително за периода, изискван от данъчни органи;
  • по време на действие на договора за наем
  • във връзка с възможен иск или защита в съд.

Права във връзка с предоставените от вас лични данни

Вие, и във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, имате  право да изискате от нас достъп до, коригиране или изтриване на ваши лични данни, или ограничаване на обработването им, както и правото да направите възражение срещу обработването на вашите данни.

В случай, че сте предоставили съгласие за обработване на личните данни, вие имате право да оттеглите това съгласие, като това не се отразява на законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието.

Право на жалба до надзорен орган

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни.

Предаване на данни на трета страна

„БОЯНА ПАРК СОФИЯ” ЕАД не предава вашите данни към трета страна или на друга организация.

Актуализиране на съобщението

В случай на съществена промяна в начина, по който обработваме личните данни  и/или в който и да е друг аспект на настоящото Съобщение, „БОЯНА ПАРК СОФИЯ” ЕАД ще Ви уведоми за съответната промяна веднага, като публикува на сайта http://www.boyanapark.com/ обновеното Съобщение.

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните

Галя Парушева, тел.: 0886 400 914

g.parusheva@boyanapark.com

Длъжностното лице по защита на данните отговаря за преразглеждането на водените регистри  ежегодно съгласно промените в дейностите на „БОЯНА ПАРК СОФИЯ” ЕАД, както и всички допълнителни изисквания, оценки на въздействието върху защитата на данните.

Защита на личните данни – Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил"