Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил"

Всички мероприятия на територията на Православен гробищен парк „Св. Архангел Михаил“ ще се провеждат спрямо изискванията на Министерство на здравеопазването със заповед РД-01-677/25.11.2020г.

Плащане

БАНКА ДСК

Титуляр: БОЯНА ПАРК СОФИЯ EАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG46 STSA 9300 0016 925 859 /ЛЕВА/
IBAN: BG 94 STSA 9300 0016 925 868 /EURO/