Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил"

Всички мероприятия на територията на Православен гробищен парк „Св. Архангел Михаил“ ще се провеждат спрямо изискванията на Министерство на здравеопазването със заповед РД-01-677/25.11.2020г.

СПИСЪК НА ПОГРЕБАЛНИТЕ И ТРАУРНИ УСЛУГИ ,
ПРЕДЛАГАНИ ОТ „БОЯНА ПАРК СОФИЯ“ ЕАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРОБИЩЕН ПАРК „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“

І. НАЕМ НА ГРОБНИ МЕСТА:

Забележка:
– Цената се определя в зависимост от местоположението и изградената налична инфраструктура;
– За наемане на гробно място не е необходимо наличието на смъртен случай;
– За наемане на гробно място не е необходима софийска адресна регистрация;
– Съгласно действащата Наредба № 21 от 21.04.2011г. на Министерство на здравеопазването, полагането в гробница се извършва в метален контейнер.

2.  ПАРЦЕЛ ІI: 
2.1 Наем на единично гробно място:9 600 лв.
2.2 Наем на единично гробно място:12 000 лв.
3.  ПАРЦЕЛ ІII: 
3.1 Наем на единично гробно място:10 000 лв.

Забележка:

При наемане на повече от едно гробно място в парцел № ІІ се договарят индивидуални отстъпки.

4. ПАРЦЕЛ ІV: 
4.1 Наем на единично гробно място /вътрешна част на парцела/:10 000 лв.
4.2 Наем на двойно гробно място /вътрешна част на парцела/:18 000 лв.
4.3 Наем на единично гробно място /външна част на парцела/:16 000 лв.
4.4 Наем на двойно гробно място /външна част на парцела/:28 000 лв.
5. ПАРЦЕЛ V: 
5.1 Наем на единично гробно място /вътрешна част на парцела/:10 000 лв.
5.2 Наем на двойно гробно място /вътрешна част на парцела/:18 000 лв.
5.3 Наем на единично гробно място /външна част на парцела/:16 000 лв.
5.4 Наем на двойно гробно място /външна част на парцела/:28 000 лв.
6. ПАРЦЕЛ VII: 
6.1 Наем на единично гробно място:4 800 лв
7. ПАРЦЕЛ VIII: 
7.1 Наем на единично гробно място:6 400 лв
7.2 Наем на единично гробно място:10 000 лв
7.3. Наем на урнов гроб:5 500 лв.
ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ГРОБНИ МЕСТА:

Забележка:
Предлага се възможност за изграждане на гробници върху всички гробни места по визуализация и проект, чрез които се постига максимално оптимизиране на пространството и се отстранява нуждата от спазване на санитарния срок за извършване на последващо погребение

1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРОБНИЦИ ВЪРХУ ЕДИНИЧНИ ГРОБНИ МЕСТА: 
1.1 ЕДИНИЧНИ: 
a. Изграждане на единична гробница от бетон:1 600 лв.
b. Изграждане на единична гробница с облицовка от мрамор:2 400 лв.
c. Изграждане на единична гробница с облицовка от гранит:3 300 лв.
1.2 ДВОЙНИ: 
a. Изграждане на гробница на две нива от бетон:3 200 лв.
b. Изграждане на двойна гробница с облицовка от мрамор:4 800 лв.
c. Изграждане на двойна гробница с облицовка от гранит:6 600 лв.
2. ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЙНИ ГРОБНИЦИ 
2.1 ДВОЙНИ – в цената е включен наем на две гробни места, с изградена обща гробница в подземна част, с 6 отделни камерни помещения, чрез които се постига максимално оптимизиране на пространството и се отстранява нуждата от спазване на санитарния срок за извършване на последващо погребение. Съществува възможност за изграждане на надземна част, която се заплаща допълнително и съгласува по проект за сметка на наемателя.45 000 лв
ІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УРНОВИ НИШИ

Забележка:
– Цената се определя в зависимост от местоположението;
– Броят урни е определен на база стандартна урна с размер 20/30 см

1. Урнова ниша в промоционална секция – за 4 броя урни:720 лв.
2. Урнова ниша на І -ви ред – за 4 броя урни:960 лв.
3. Урнова ниша на ІІ -ри и ІІІ -ти ред – за 4 броя урни:1 650 лв.
4. Урнова ниша на ІV -ти ред – за 4 броя урни:1 950 лв.
5. Фамилна урнова колона – включваща 3 урнови ниши за 6 бр, урни всяка поотделно или общо 18 бр. урни:5 000 лв.
6. Фамилна урнова колона – включваща 4 урнови ниши за 6 бр, урни всяка поотделно или общо за 24 бр. урни:7 000 лв
ІV. ИЗРАБОТВАНЕ НА УРНОВИ КАСЕТИ

Забележка: Цените се отнасят за размер 60/40 см. за 6 бр. урни и се определят в зависимост от материала:

1. Урнова касета от мрамор:250 лв.
2. Урнова касета от гранит:450 лв.
2. Урнова касета от бетон 150/70 за гроб:650 лв.
V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 1. За поддръжка на гробищния парк се дължи годишна такса за едно гробно място в размер на 510.00 лв. (петстотин и десет лева). Същата включва: целогодишна поддръжка на инфраструктурата на гробищния парк, почистване на алеи и прилежащи площи, сметоизвозване и снегопочистване, осигуряване на денонощна охрана и непрекъснато видео наблюдение. При условие, че мястото се наема предварително, без наличието на смъртен случай, таксата е в размер на 50% от определената такса за поддръжка.
 2. Годишната поддръжка на гробищния парк за една урнова ниша е в размер на 76.50 лв. (седемдесет и шест лева и петдесет ст.) – 15 % от посочената по-горе такса. В случаите, в които предмет на горецитирания договор за наем е урнова колона, годишното възнаграждение за поддръжка е в размер на на 76.50 лв. (седемдесет и шест лева и петдесет ст.) за всяка една от урновите ниши.
 3. При наемане на урново гробно място таксата за годишна поддръжка на парка е в размер на 50% от така определеното възнаграждение за поддръжка.
 4. При желание може да бъде сключен договор за индивидуална поддръжка на гробните места, включваща: заявен брои посещения на гробното място, измиване на паметна плоча и прилежащите й части, палене на свещи, поставяне на цветя. Размерът на поддръжката се определя в зависимост от индивидуалинте желания – в размер от 20.00 лв. – до 200.00 лв. на месец.
 5. Нотариалните такси по отдаване на съответните гробни места, респ. урнови ниши/ колони са за сметка на наемателя/ ползвателя.
VI. ОСНОВНИ ТРАУРНИ УСЛУГИ
1. Полагане в земя:380.00 лв.
2. Полагане в гробница:400.00 лв.
3. Полагане на урна в ниша:50.00 лв.
4. Полагане на урна в гроб /стандартен, урнов/:100.00 лв.
5, Полагане на урна в гробница:100.00 лв.
6. Изработване на снимка и надпис върху урнова плоча:180.00 лв.
7. Урнополагане, надпис и снимка:230.00 лв.
8. Нова урнова плоча220.00 лв.
VІI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ТРАУРНИ УСЛУГИ
1. Съхранение в хладилна камера за 24 часа:36.00 лв
2. Ползване на прощална зала до 1 час:безплатно
3. Ползване на зала с извършване на граждански ритуал126.00 лв.
4. Ползване на зала без извършване на граждански ритуал96.00 лв.
5. Ползване на зала за раздаване до 1 час /20 места/:32.00 лв.
6. Ползване на зала за раздаване до 1 час /50 места/:64.00 лв.
7. Ползване на зала за раздаване до 1 час /над 70 места/:96.00 лв.
VІІI. ПОРЪЧКИ ПО КАТАЛОГ
 1.  Кетъринг;
 2. Цветя, венци, траурни букети;
 3. Различни видове траурни стоки и аксесоари;
 4. Некролози
 5. Каменоделски услуги.
IX. УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОТ ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“
1. Опело без хор:250.00 лв
2. Опело с хор:350.00 лв.
3. Панихида без хор:50.00 лв
4. Панихида с хор:150.00 лв.
X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 1. Посочените цени са с включен ДДС.
 2. При наемане на повече от две гробни места или урнови ниши (от един наемател) се договарят индивидуални отстъпки.
 3. При авансово заплащане на поддръжките, се договарят отделно отстъпки.
 4. За извършване на монтаж на паметници на територията на гробищния парк се дължи такса в размер на 90.00 лв.