Православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил"

Приложените договор и формуляри се подготвят от Бояна Парк София ЕАД и представляват необходимата документация за сключване на сделка за наем на гробно място. Сделката за наем се сключва в присъствието на нотариус на място в администрацията на гробищния парк в определени дни и часове от седмицата, според предварително уговорен от страните график.
Договорите за наем на гробно място и на урнов гроб се вписват в Агенция по Вписванията, а договорите за урнова ниша и колона подлежат единствено на нотариална заверка. Нотариалните такси по отдаване на съответните гробни места, респективно урнови ниши, са за сметка на наемателя